• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
2012-11-21 at 5:37 PM Posted by Д.Баттөр

Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
Долоо хоног
Хичээлийн сэдэв
1
Тэгш өнцөгт координатын систем
2
Тэгш өнцөгт координатын систем
3
2-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч
4
3-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч, тодорхойлогчийн чанарууд
5
Дээд эрэмбийн матриц, тодорхойлогч
6
Матриц дээр хийгдэх үйлдлүүд, урвуу матриц
7
Функцийн үндэс
8
Хязгаар, тасралтгүй чанар
9
Тодорхойгүй байдлыг тайлах аргууд
10
Уламжлал
11
Уламжлалыг бодох аргууд
12
Уламжлалыг бодох аргууд
13
Дифференциал
14
Дифференциалчлах агрууд
15
Уламжлалын хэрэглээ
16
Функцийг ойролцоогоор задлах

Лекцийн хичээлийн агуулга

Лекц1-2 Тэгш өнцөгт координатын систем
Тоон тэнхлэг, координатын хавтгай, тэдгээртэй холбогдох бодлогуудыг бодож сурна.
Лекц 3 2-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч
2-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч, 2 хувьсагчтай 2 шугаман тэгшитгэлийн системийн шийдийг тодорхойлогч ашиглаж олох аргыг мэдэж авна.

Лекц 3-4 3-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч, тодорхойлогчийн чанарууд
3-р эрэмбийн матриц, тодорхойлогч, 3 хувьсагчтай 3 шугаман тэгшитгэлийн системийн шийдийг тодорхойлогч ашиглаж олох арга, тодорхойлогчийн үндсэн чанаруудын талаар мэдэж авна.
Лекц 5 Дээд эрэмбийн матриц ба тодорхойлогч
Дээд эрэмбийн матриц, тодорхойлогч, дээд эрэмбийн тодорхойлогчийг бодох аргуудын талаар мэдэж авна.
Лекц 6 Матриц дээр хийх үйлдлүүд, урвуу матриц
Матрицуудыг хэмэх, үржүүлэх дүрэм, матрицыг тоогоор үржүүлэх, урвуу матрицыг бодох аргуудын талаар мэдэж авна.
Лекц 7 Функц
Функцийн үндсэн ойлголт, тодорхойлогдох муж, утгын мужын талаар мэдлэгтэй болж тодорхойлогдох мужийн нэг утганд атгын мужаас цор ганц утга харгалзах ёстой гэдгийг мэдэж авна.
Лекц 8 Хязгаар, тасралтгүй чанар
Функцийн хязгаар, түүний чанарууд, хчүгаарын тусламтайгаар функцийн тамралтгүй чанарыг тодорхойлдог, шинждэг гэдгийг мэдэж авна.
Лекц 9 Тодорхойгүй байдлыг тайлах аргууд
Зарим төрлийн хязгаарууд тодорхой, илээр оршин байдаггүй тул тодорхойгүй байдлыг тайлах хэрэгтэй болдог, тодорхойгүй байдлыг талайлах аргуудын талаар мэдэж авна.
Лекц 10 Уламжлал
Уламжлал, түүний чанарууд, уламжлалыг тодорхойлолтонд тулгуурлаж бодох аргыг мэдэж авна.
Лекц 11-12 Уламжлалыг бодох аргууд
Урамжлалыг бодох үндсэн дүрмүүд, үндсэн элементар функцүүдийн уламжлалууд, уламжлалыг бодох аргуудыг мэдэж авна.
Лекц 13-14 Дифференциал, Дифференциалчлах аргууд
Дифференциалын тодорхойлолт, түүний чанарууд, бодох аргуудын талаар мэдэж авна.
Лекц 15 Уламжлалын хэрэглээ
Функцийн шүргэгч ба нормалийн тэгшитгэлийг олох, функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утгуудыш бодоход уламжлалыг хэрэглэдэг талаар мэдэж авна.
Лекц 16 Функцийг ойролцоогоор бодох
Функцийг ойролцоогоор бодоход функцийн дифференциалыг ашигладаг талаар мэдэж авна.


Дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө


Долоо хоног
Хичээлийн сэдэв
1
Тоон тэнхлэг, координатын хавтгай, тэдгээртэй холбогдох бодлогууд
2
2-р эрэмбийн матриц, ба тодорхойлогч
3-4
3-р эрэмбийн матриц, ба тодорхойлогч, тодорхойлогчийн чанарууд
5
Дээд эрэмбийн матриц ба тодорхойлогч
6
Урвуу матрицыг бодох
7
Функцийн тодорхойлогдох муж ба утгын муж, харилцан нэг утгатай функц
8-9
Хязгаарыг бодох
10
Уламжлалыг тодорхойлолт ашиглан бодох
11-12
Уламжлалыг бодох аргууд
13-14
Дифференциал, Дифференциалчлах аргууд
15
Уламжлалын хэрэглээ
16
 Функцийг ойролцоогоор бодох

2011-11-28 at 6:18 PM Posted by Д.Баттөр

2011-09-29 at 8:02 PM Posted by Д.Баттөр

2011-09-28 at 9:39 PM Posted by Д.Баттөр

2011-09-18 at 9:55 PM Posted by Д.Баттөр